• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2023. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/211

Par valsts notāra lēmumu negrozīšanu

Izskatot SIA White Raven Renovation, vienotais reģistrācijas Nr.40203017463 (turpmāk – Sabiedrība), likvidatores E. B. (turpmāk – Iesniedzēja) 2023.gada 18.oktobra iesniegumu (turpmāk – Iesniegums),

konstatēju:

[1] 2023.gada 29.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts Sabiedrības 2023.gada 28.septembra pieteikums un tam pievienotie dokumenti Sabiedrības izslēgšanai no komercreģistra (turpmāk – Pirmais pieteikums).

[2] 2023.gada 5.oktobrī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.21-6/81969 (turpmāk – Pirmais lēmums) par izmaiņu reģistrēšanas komercreģistrā atlikšanu, pamatojoties uz 2023.gada 3.oktobrī Reģistrā saņemto Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu pārvaldes Informācijas sagatavošanas daļas Otrās nodaļas 2023.gada 3.oktobra vēstuli Nr.P004- 36/8.16.4/111068 (turpmāk – Pirmā VID vēstule), kurā norādīts, ka Sabiedrība nav nokārtojusi saistības ar VID.

[3] 2023.gada 6.oktobrī Reģistrā saņemts Sabiedrības 2023.gada 6.oktobra pieteikums un tam pievienotie dokumenti Sabiedrības izslēgšanai no komercreģistra (turpmāk – Otrais pieteikums).

[4] 2023.gada 10.oktobrī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.21-6/81969/1 (turpmāk – Otrais lēmums) par izmaiņu reģistrēšanas komercreģistrā atlikšanu, pamatojoties uz 2023.gada 10.oktobrī Reģistrā saņemto VID Nodokļu pārvaldes Informācijas sagatavošanas daļas Otrās nodaļas 2023.gada 10.oktobra vēstuli Nr.P004-36/8.16.4/112748 (turpmāk – Otrā VID vēstule), kurā norādīts, ka Sabiedrība nav nokārtojusi saistības ar VID.

[5] 2023.gada 18.oktobrī Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā lūgts atcelt Otro lēmumu un pieņemt lēmumu par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra. Iesniegumā norādīts, ka Pirmais lēmums pamatots ar Pirmo VID vēstuli, kurā VID informē, ka nevar izsniegt izziņu par nodokļu maksājumu samaksu, jo Sabiedrība nav nokārtojusi saistības ar VID. Ņemot vērā to, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) nav norādīts, ka Sabiedrība nav nokārtojusi saistības ar VID, Sabiedrība 2023.gada 6.oktobrī pieprasīja izziņu par Sabiedrības aktuālo nodokļu nomaksas stāvokli un kopā ar Otro pieteikumu iesniedza to Reģistrā. Neskatoties uz to, tika pieņemts Otrais lēmums, balstoties uz apstākli, ka saņemta Otrā VID vēstule, kurā VID atkārtoti informē, ka nevar izsniegt izziņu par nodokļu maksājumu samaksu, jo Sabiedrība nav nokārtojusi saistības ar VID. Iesniegumā norādīts arī, ka, balstoties uz EDS pieejamo informāciju, Sabiedrībai nav uzsākts neviens kontroles pasākums saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, nav izdots nodokļu rēķins un visi nodokļi ir samaksāti, par ko Reģistrs var pārliecināties Sabiedrības iesniegtajā izziņā, ko arī ir izsniedzis VID. Tādējādi secināms, ka VID atkārtoti sniedzis Reģistram nepatiesu informāciju.

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, t.sk. Pirmo un Otro pieteikumu, Pirmo un Otro lēmumu, Pirmo un Otro VID vēstuli un Iesniegumu,

secināju:

[6] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta trešās daļas 8.punktā noteikts, ka fiziskajām personām, ja tās ir darba devēji, un komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām un citām privāto tiesību juridiskajām personām kā nodokļu maksātājiem ir šādi papildu pienākumi: iesniegt Reģistram attiecīgās nodokļu administrācijas institūcijas izsniegtu izziņu par nodokļu maksājumu samaksu, ja likvidējamai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai un citai privāto tiesību juridiskajai personai ir veikti visi normatīvajos aktos noteiktie pasākumi kreditoru prasību apmierināšanai, šīs prasības ir apmierinātas un apstiprināta slēguma (likvidācijas) bilance. Izziņa par nodokļu maksājumu samaksu iesniedzama ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs izziņas izsniegšanas dienas. Izziņa, kura Reģistram iesniegta vēlāk, nav derīga.

Vienlaikus paskaidrojams turpmāk minētais. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sestajā daļā noteikts, ka valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā. Savukārt minētā panta astotajā daļā noteikts, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas. Turklāt Administratīvā procesa likuma 59.panta otrajā daļā noteikts, ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem. Tādējādi no valsts pārvaldes pamatprincipiem secināms, ka valsts iestādei administratīvajā procesā ir pienākums maksimāli atviegloti privātpersonu administratīvo slogu dokumentu iegūšanā. Valsts iestādei nav pamata pieprasīt no privātpersonas dokumentu, kas ir citas valsts iestādes rīcībā un kuru tā var iegūt patstāvīgi.

Administratīvo procedūru atvieglošanas nolūkam izziņu par nodokļu maksājumu samaksu pieprasīšanā starp VID un Reģistru ir noslēgta starpresoru vienošanās. Pamatojoties uz minētās vienošanās noteikumiem, saņemot likvidējamā nodokļu maksātāja (komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) un citas privāto tiesību juridiskas personas) pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu, pirms tā izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra (kurā tas reģistrēts juridiskā statusa iegūšanai) Reģistrs elektroniski pieprasa no VID izziņu par nodokļu maksājumu samaksu. Arī izskatāmajā gadījumā Reģistrs pieprasīja no VID izziņu par Sabiedrības nodokļu maksājumu samaksu. 2023.gada 10.oktobrī Reģistrā saņemta Otrā VID vēstule, kurā norādīts, ka Sabiedrība nav nokārtojusi saistības ar VID. Tādējādi uzskatāms, ka, pretēji Iesniegumā norādītajam (sk.[5]), Reģistrā nav saņemti visi nepieciešamie dokumenti, lai varētu veikt ierakstu komercreģistrā par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra. Reģistram, lai izdarītu ierakstu par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra, ir jāsaņem no VID izziņa par nodokļu maksājumu samaksu, līdz ar to Reģistram ir jāņem vērā informācija, kuru sniedz VID. Turklāt arī Pirmajā VID vēstulē, uz kura pamata pieņemts Pirmais lēmums (sk.[2]), norādīta analoģiska informācija. Ja VID ir izdevis Iesniedzējai izziņu, kurā norādīta pretēja informācija, proti, ka Sabiedrībai nav nodokļu maksājumu parādu, Iesniedzējai jāvēršas VID attiecīgās situācijas noskaidrošanā.

[7] Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka, izskatot iesniegtos dokumentus, Reģistra valsts notārs pārbauda, vai iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā.

Ņemot vērā, ka Reģistrā saņemta  Otrā VID vēstule (sk.[4]), kurā norādīts, ka Sabiedrība nav nokārtojusi saistības ar VID, Reģistra valsts notāram nebija tiesiska pamata reģistrēt pieteiktās izmaiņas (sk.[3]). Reģistra valsts notārs vērtē iesniegtos dokumentus to izskatīšanas brīdī. Līdz ar to, izskatot dokumentus, Reģistra valsts notārs pieprasīja izziņu par nodokļu maksājumu samaksu no VID, kas attiecīgi izziņu par nodokļu maksājumu samaksu neizsniedza, bet norādīja, ka Sabiedrība nav nokārtojusi saistības ar VID.

[8] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta pirmo daļu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona, izskatot lietu vēlreiz pēc būtības, pārliecinās par to, vai:           

1) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā;

2) dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ir juridisks spēks;

3) tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu;

4) dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

5) Reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta ceturto daļu, ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu un lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai.

Tādējādi, konstatējot, ka Sabiedrība nav nokārtojusi saistības ar VID, Reģistra valsts notārs pieņēma Otro lēmumu par komercsabiedrības izslēgšanas no komercreģistra atlikšanu. Ņemot vērā šī lēmuma [6] un [7] punktā secināto, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Otro lēmumu par Sabiedrības izslēgšanas no komercreģistra atlikšanu. Līdz ar to Reģistra galvenajam valsts notāram šobrīd nav tiesiska pamata atcelt Otro lēmumu un reģistrēt pieteiktās izmaiņas, izslēdzot Sabiedrību no komercreģistra.

Lai Reģistrs varētu izslēgt Sabiedrību no komercreģistra, Reģistram ir jāsaņem VID izsniegta izziņa par nodokļu maksājumu samaksu. Sabiedrībai sākotnēji jāvēršas VID un jānokārto visas saistības ar VID, jo šobrīd VID neizsniedz izziņu par nodokļu maksājumu samaksu tieši tāpēc, ka Sabiedrībai nav nokārtotas visas saistības ar VID.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta trešās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sesto un astoto daļu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 59.panta otro daļu, 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu,

nolēmu:

1. Atstāt negrozītu Reģistra valsts notāra 2023.gada 10.oktobra lēmumu Nr.21- 6/81969/1;

2. Pieņemto lēmumu paziņot Iesniedzējai.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāra p.i.                                                                                        S.Karelis