• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2023. gada Galvenā valsts notāra lēmums Nr. 1-5n/216

Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu

Izskatot no komercreģistra izslēgtās SIA 51jewellery, vienotais reģistrācijas Nr.40203325711 (turpmāk – Sabiedrība), bijušā valdes locekļa P. G. (turpmāk – Iesniedzējs) 2023.gada 31.oktobra iesniegumu (turpmāk – Pirmais iesniegums) un 2023.gada 1.novembra iesniegumu (turpmāk – Otrais iesniegums),

konstatēju:

[1] 2021.gada 8.jūnijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts Sabiedrības dibinātāja 2021.gada 14.jūnija pieteikumam Sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā pievienojamie dokumenti, 2021.gada 14.jūnijā Reģistrā saņemts Sabiedrības dibinātāja 2021.gada 14.jūnija pieteikums Sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā, kurā cita starpā norādīts, ka Sabiedrības juridiskā adrese ir Matīsa iela 61-29, Rīga, LV-1009.

[2] 2021.gada 14.jūnijā Reģistra valsts notārs, izskatot pieteikumu, pieņēma lēmumu Nr.6-12/62369 ierakstīt Sabiedrību komercreģistrā.

[3] 2022.gada 22.decembrī Reģistrā saņemts 2022.gada 22.decembra paziņojums (turpmāk – Paziņojums), kurā norādīts, ka Sabiedrība nav sasniedzama tās komercreģistrā ierakstītajā juridiskajā adresē.

[4] 2022.gada 29.decembrī Reģistrs Sabiedrībai uz tās juridisko adresi: Matīsa iela  61- 29, Rīga, LV-1009 nosūtīja vienkāršā pasta sūtījumā brīdinājumu Nr.22-4/15019 (turpmāk – Brīdinājums), kurā norādīts, ka Sabiedrība tiek aicināta nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Brīdinājuma saņemšanas Reģistrā iesniegt paskaidrojumu par Sabiedrības nesasniedzamību juridiskajā adresē vai pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus Sabiedrības juridiskās adreses maiņai. Brīdinājumā cita starpā arī norādīts, ka gadījumā, ja divu mēnešu laikā Reģistrā netiks saņemts paskaidrojums vai pieteikums juridiskās adreses maiņai, Reģistrs var izbeigt Sabiedrības darbību, pamatojoties uz Komerclikuma 314.1 panta pirmās daļas 2.punktu.

[5] 2023.gada 17.maijā Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/42844 (turpmāk  – Lēmums) reģistrēt Sabiedrības darbības izbeigšanu, pamatojoties uz argumentu, ka līdz 2023.gada 17.maijam Reģistrā nav saņemts Sabiedrības paskaidrojums par nesasniedzamību juridiskajā adresē vai Sabiedrības pieteikums un tam pievienojamie dokumenti Sabiedrības juridiskās adreses maiņas reģistrēšanai.

[6] 2023. gada 24.jūlijā, pamatojoties uz Lēmumu, komercreģistrā tika ierakstītas ziņas par Sabiedrības darbības izbeigšanu.

2023.gada 24.jūlijā Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/#/notices-to-creditors/2994 tika publicēts paziņojums (publikācijas Nr.: 2994) par Sabiedrības darbības izbeigšanu, vienlaikus uzaicinot Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

[7] 2023.gada 3.oktobrī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/82189 (turpmāk – Apstrīdētais lēmums), ar kuru nolemts izslēgt Sabiedrību no komercreģistra. Apstrīdētais lēmums pamatots ar argumentu, ka līdz pat 2023.gada 3.oktobrim neviena Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi Reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un Sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.

[8] 2023.gada 31.oktobrī Reģistrā saņemts Pirmais iesniegums, kurā lūgts atcelt Apstrīdēto lēmumu, atjaunojot Sabiedrības juridisko statusu Reģistrā. Pirmajā iesniegumā norādīts, ka Iesniedzējs 2023.gada 29.oktobrī uzzināja, ka Sabiedrība izslēgta no komercreģistra. Pirmajā iesniegumā paskaidrots, ka Sabiedrības juridiskajā adresē nav saņemti Reģistra un Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta brīdinājumi vai paziņojumi par nesasniedzamību juridiskajā adresē. Tāpat Pirmajā iesniegumā norādīts arī, ka Iesniedzējs pusotru mēnesi slimojis. Papildus Pirmajā iesniegumā norādīts, ka Sabiedrība vienmēr laicīgi veikusi visus obligātos maksājumus valsts budžetā, kā arī tas, ka Sabiedrība  ir sagatavojusi un vienlaicīgi ar Pirmo iesniegumu iesniedz Reģistrā dokumentus juridiskās adreses maiņai.

[9] 2023.gada 1.novembrī Reģistrā saņemts Otrais iesniegums saskaņā ar kuru papildināts Pirmais iesniegums, norādot, ka Sabiedrības “Swedbank” AS bankas kontā joprojām var veikt ienākošos maksājumus un cilvēki turpina iegādāties Sabiedrības produkciju un turpina veikt maksājumus uz Sabiedrības bankas kontu. Otrajā iesniegumā norādīts arī, ka Sabiedrības mājas lapa un sociālie tīkli, kuros tiek izmantots Sabiedrības nosaukums, joprojām darbojas. Otrajā iesniegumā lūgts pēc iespējas ātrāk izskatīt Pirmo iesniegumu.

Izskatot Reģistra rīcībā esošos dokumentus, tostarp Brīdinājumu, Lēmumu, Apstrīdēto lēmumu, Pirmo iesniegumu un Otro iesniegumu,

secināju:

[10] Komerclikuma 139.panta pirmajā daļā noteikts, ka sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta komercreģistrā. Juridiskās adreses maiņas gadījumā valde iesniedz pieteikumu komercreģistra iestādei attiecīga ieraksta izdarīšanai. Atbilstoši Komerclikuma 12.panta ceturtajai daļai, ja sabiedrībai tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz tās juridisko adresi, uzskatāms, ka sabiedrība šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmusi, ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta. Savukārt saskaņā ar Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktu sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz Reģistra lēmumu, ja sabiedrība atbilstoši šā likuma 12.panta ceturtajai daļai nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un divu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu. Atbilstoši minētajai tiesību normai, ja Reģistrā ir saņemta informācija, ka sabiedrība nav sasniedzama tās juridiskajā adresē, Reģistra valsts notārs nosūta sabiedrībai brīdinājumu, lai sabiedrība konstatēto trūkumu novērš, iesniedzot Reģistrā paskaidrojumu vai pieteikumu par juridiskās adreses maiņu. Ja brīdinājumā norādītais trūkums netiek novērsts noteiktajā termiņā, tad Reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu. Saskaņā ar Komerclikuma 314.panta trešo daļu šis lēmums stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts.

Izskatāmajā gadījumā Reģistrā tika saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka Sabiedrība nav sasniedzama tās juridiskajā adresē (sk.[3]). Līdz ar to Reģistram, saņemot iepriekš minēto Paziņojumu, bija tiesisks pamats prezumēt, ka Sabiedrības valde vairs nenodrošina Sabiedrībai adresētās korespondences saņemšanu tās juridiskajā adresē un nosūtīt Sabiedrībai Brīdinājumu. Brīdinājumā norādīts, ka gadījumā, ja divu mēnešu laikā Reģistrā netiks saņemts paskaidrojums vai pieteikums juridiskās adreses maiņai, Reģistrs var izbeigt Sabiedrības darbību, pamatojoties uz Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktu (sk.[4]).

Nosūtot Brīdinājumu vienkāršā sūtījumā (sk.[4]), Reģistrs jau ir vērsis Sabiedrības uzmanību, ka Reģistrā ir saņemts Paziņojums, kurā norādīts, ka Sabiedrība nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un ir devis iespēju paust tās viedokli par administratīvajā procesā konstatētajiem apstākļiem, t.i., par Sabiedrības nesasniedzamību juridiskajā adresē. Ja Sabiedrība būtu iesniegusi paskaidrojumu, ka tā ir sasniedzama juridiskajā adresē, vai pieteikumu juridiskās adreses maiņai, tad Reģistrs uzsākto administratīvo procesu būtu izbeidzis un Lēmums nebūtu pieņemts. Tomēr līdz pat Lēmuma pieņemšanai un tā spēkā stāšanās brīdim Sabiedrība Reģistrā neiesniedza nevienu dokumentu, kas apliecinātu, ka tā ir ieinteresēta novērst Brīdinājumā konstatēto trūkumu (sk.[5]). Lēmuma pieņemšanas brīdī bija iestājušies visi Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktie priekšnoteikumi, lai Reģistrs pieņemtu obligāto administratīvo aktu. Līdz ar to Lēmums ir pieņemts pamatoti.

[11] Komerclikuma 317.panta pirmajā daļā noteikts, ka sabiedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi. Saskaņā ar Komerclikuma 318.panta trešo daļu pēc tam, kad komercreģistrā izdarīts ieraksts par sabiedrības darbības izbeigšanu un publicēts paziņojums par sabiedrības darbības izbeigšanu, ikviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas var iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Savukārt, ja neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona neiesniedz tiesai vai Reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process, tad, atbilstoši Komerclikuma 317.panta otrajai daļai, sabiedrības likvidācija nenotiek un Reģistrs pieņem lēmumu par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra. Latvijas Republikas Senāts, analizējot Komerclikuma 318.panta trešajā daļā noteikto viena mēneša termiņu pieteikuma par likvidatora iecelšanu iesniegšanai, ir atzinis, ka Komerclikuma 318.panta trešajā daļā ir noteikts termiņš materiālas tiesības – tiesības uz likvidācijas procesu – īstenošanai, nevis termiņš kādas procesuālas darbības veikšanai jau uzsāktā administratīvajā procesā. Tas ir termiņš, kura ilgumu nosaka likumdevējs, izdarot politisku izšķiršanos par jautājumu, kāds laiks dodams ieinteresētajām personām pieteikuma par likvidatora iecelšanu iesniegšanai un tādējādi likvidācijas procesa iniciēšanai. Tā kā Komerclikuma 318.panta trešajā daļā noteiktais termiņš ir materiāltiesisks, tad tā atjaunošana ir iespējama tikai tad, ja to paredz speciālās tiesību normas, vai tā iemesla dēļ, ka termiņa neatjaunošana varētu būtiski skart personas cilvēktiesības. Komerclikumā nav paredzēta iespēja šo termiņu pagarināt vai atjaunot. Līdz ar to, ja vien nav konstatējams kāds būtisks cilvēktiesību aizskārums, ieinteresēto personu (tostarp kreditoru) tiesības iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu un tādējādi prasīt sabiedrības likvidāciju beidzas līdz ar šo termiņu[1].

Savukārt attiecībā uz ieraksta par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra anulēšanu Latvijas Republikas Senāts ir norādījis, ka, ja sabiedrības izslēgšana tiek apstrīdēta, Reģistrs var pārbaudīt tikai to, vai pirms sabiedrības izslēgšanas bija iestājies likumā paredzēto apstākļu kopums: sabiedrības darbība likumā noteiktā kārtībā ir izbeigta, ir publicēts paziņojums oficiālajā izdevumā, likumā noteiktajā laikā neviena persona nav iesniegusi pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Reģistrs var atcelt savu lēmumu par sabiedrības izslēgšanu tikai tad, ja secina, ka kāds no iepriekš minētajiem apstākļiem nav iestājies[2]. Sekojoši pamats ieraksta par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra anulēšanai ir tikai tādā gadījumā, ja nav konstatējams kāds no likumā noteiktajiem priekšnoteikumiem lēmuma par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra pieņemšanai.

Izskatāmajā gadījumā Sabiedrības darbība tika izbeigta ar Lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktu. Tā kā Lēmums likumā noteiktajā kārtībā netika apstrīdēts, 2023.gada 24.jūlijā komercreģistrā tika ierakstītas ziņas par Sabiedrības darbības izbeigšanu, pamatojoties uz Lēmumu (sk.[6]) un Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/#/notices-to-creditors/2994 tika publicēts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu, vienlaikus uzaicinot Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu (sk.[6]). Tā kā noteiktajā termiņā Reģistrā netika saņemts Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikums par likvidatora iecelšanu, komercreģistrā netika veikts ieraksts par likvidatora iecelšanu un maksātnespējas reģistrā netika veikts ieraksts par Sabiedrības maksātnespējas procesa pasludināšanu, tika pieņemts Apstrīdētais lēmums par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra (sk.[7]). Ņemot vērā minēto, norādāms, ka konstatējami visi likumā paredzētie priekšnosacījumi Apstrīdētā lēmuma pieņemšanai – Sabiedrības darbība likumā noteiktā kārtībā tika izbeigta, tika publicēts paziņojums Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/#/notices-to-creditors/2994 un likumā noteiktajā laikā neviena persona neiesniedza pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

[12] Papildus Reģistrs paskaidro turpmāk minēto. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.11 panta pirmo daļu Reģistrs nodrošina, ka tā tīmekļvietnē par Reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem neidentificētam lietotājam publiski ir pieejama šāda jaunākā (aktuālā) informācija: 1) reģistru ieraksti; 2) citas reģistrētās ziņas. Savukārt saskaņā ar šā panta ceturto daļu informācija, ko Reģistrs tīmekļvietnē sniedz no tā vestajiem reģistriem, ir atbilstoša Reģistra vesto reģistru ierakstiem, citām reģistrētajām ziņām un reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem. Informācijas pieprasītājs var paļauties uz to, ka šāda informācija ir patiesa un ticama. Līdz ar to, ņemot vērā, ka informācija par Sabiedrības darbības izbeigšanu un pieteikuma par likvidatora iecelšanu iesniegšanas termiņu un vietu tika publicēta 2023.gada 24.jūlijā Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/#/notices-to-creditors/2994 (sk.[6]), Iesniedzējam bija iespēja gan uzzināt par Sabiedrības darbības izbeigšanas faktu, gan realizēt savas tiesības likumā noteiktajā kārtībā, proti, pieteikt reģistrācijai likvidatora iecelšanu vai iesniegt pieteikumu juridiskās adreses maiņas reģistrācijai, vienlaikus iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu, līdz ar to netiktu pieņemts Apstrīdētais lēmums.

[13] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Ņemot vērā šī lēmuma [11] – [12] punktā secināto, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma Apstrīdēto lēmumu par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra, jo minētā lēmuma pieņemšanas brīdī bija iestājušies visi Komerclikuma 317.panta otrajā daļā noteiktie priekšnoteikumi, lai pieņemtu obligāto administratīvo aktu. Sekojoši Reģistra galvenajam valsts notāram nav tiesiska pamata atcelt Apstrīdēto lēmumu.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz Komerclikuma 314.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, 317.panta pirmo un otro daļu, 318.panta trešo daļu, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.11 panta pirmo un ceturto daļu un 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu,

nolēmu:

1. Atstāt negrozītu Reģistra valsts notāra 2023.gada 3.oktobra lēmumu Nr.6- 12/82189;

2. Pieņemto lēmumu paziņot Iesniedzējam.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajonā tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenā valsts notāra p.i.                                                                                       S.Karelis


[1] Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2021.gada 1.jūnija sprieduma lietā Nr.A420318017, SKA-341/2021 [11] un [12] punkts.

[2] Turpat, [20] punkts.