• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pārbaužu veikšana un normatīvo aktu ievērošana

Kontroles funkcija

Uzņēmumu reģistrs pārbauda, vai tiesību subjekti ievēro normatīvajos aktos noteikto, kā arī izskata iesniegumus par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem un ziņo attiecīgajām iestādēm par to, vai rīkojas atbilstoši savai kompetencei (uzsāk administratīvā pārkāpuma procesu, uzsāk vienkāršotās likvidācijas procesu, vēršas tiesā ar prasības pieteikumu par atsevišķu tiesību subjekta darbības apturēšanu vai izbeigšanu u.c.).

Piemēram, ja Uzņēmumu reģistrā saņemts iesniegums, kurā norādīts, ka Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros izdarīts ieraksts, pamatojoties uz dokumentu, kurā personas paraksts, iespējams, ir viltots, attiecīgais iesniegums tiek pārsūtīts Valsts policijai, kā arī informācijai Valsts ieņēmumu dienestam.

Administratīvo pārkāpumu lietas

Uzņēmumu reģistrs ir tiesīgs veikt administratīvā pārkāpuma procesu saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu un Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3. pantu.

Vienkāršotās likvidācijas process (piemēro kapitālsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām)

Ja Uzņēmumu reģistra rīcībā ir informācija par iespējamu normatīvo aktu pārkāpumu, valsts notārs sagatavo brīdinājuma vēstuli par dokumentu iesniegšanu, aicinot attiecīgajam tiesību subjektam novērst konstatētos trūkumus. Ja brīdinājuma vēstulē norādītajā termiņā norādītie trūkumi netiek novērsti, tiesību subjektam var tikt izbeigta darbība, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu.

Konstatētie trūkumi var būt šādi:

  • valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību;
  • nav sasniedzama tās juridiskajā adresē