• lv
 • en

Valsts un pašvaldību iestādēm

Klātiene vai e-pasts

Valsts un pašvaldību iestādēm savas darbības nodrošināšanai ir iespējams saņemt informāciju no UR klātienē vai izmantojot e-pastu.

UR nodrošina šādus pakalpojumus:

 1. Standartizēta izziņa;
 2. Izziņa par ziņu neesību reģistrā vai dokumentu neesību reģistrācijas lietā;
 3. Izziņa par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētu tiesību subjektu vai juridisko faktu;
 4. Dokumenta kopija:
  • No reģistrācijas lietas
  • No Uzņēmumu reģistra lietvedības lietas
 5. Gada pārskats (pakalpojums var saņemt elektroniskā veidā)
 6. Reģistrācijas lieta-s apskate (pakalpojums pieejams tikai klātienē)

Lai pieprasītu informāciju, valsts un pašvaldību iestādei ir jāiesniedz UR pieprasījumu uz iestādes veidlapas. UR pieprasīto informāciju sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

E-pakalpojums

UR nodrošina pieeju šādiem e – pakalpojumiem, atbilstoši izvēlētajam saņemšanas formātam:

 1. Uzņēmumu reģistra izziņa par juridisko personu:
  • ietver ziņas par tiesību subjekta (komersanta, uzņēmuma, biedrības, nodibinājuma, politiskās partijas (partiju apvienības), arodbiedrības, reliģiskās organizācijas (tās iestādes), pārstāvniecības, Eiropas ekonomisko interešu grupas, masu informācijas līdzekļa, šķīrējtiesas) reģistrāciju un veiktajiem ierakstiem atbilstošajā juridisko personu reģistrā, kā arī par ierakstiem maksātnespējas reģistrā par norādīto juridisko personu un par ierakstiem publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā par reģistrētajiem publiskās un privātās partnerības vai koncesiju līgumiem, kur kāda no pusēm ir norādītā juridiskā persona;
  • atlases kritēriji – reģistrācijas numurs (pieprasot elektronisko izziņu PDF formā, ir iespēja sameklēt personu pēc nosaukuma, iegūstot reģistrācijas numuru).
 2. Uzņēmumu reģistra izziņa par fizikas personas maksātnespējas reģistra datiem:
  • ietver ziņas par fiziskās personas maksātnespējas procesu;
  • atlases kritērijs – personas kods.
 3. Uzņēmumu reģistra izziņa par komercķīlu reģistra datiem:
  • ietver ziņas par komercķīlas līgumu;
  • atlases kritēriji – personas kods; ja komercķīlas līguma puse ir juridiska persona –reģistrācijas numurs (pieprasot elektronisko izziņu PDF formā, ir iespēja sameklēt personu pēc nosaukuma, iegūstot reģistrācijas numuru).
 4. Uzņēmumu reģistra izziņa par laulāto mantisko attiecību reģistra datiem:
  • ietver ziņas par laulāto mantisko attiecību līgumu;
  • atlases kritērijs – personas kods.

Pieeja datiem elektroniskā formā ir nodrošināta divos veidos, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārraudzībā esošo infrastruktūru – valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS):

Pieteikšanās pakalpojumam:

 

Kārtību, kādā UR e-pakalpojumus saņem Tieslietu ministrijas (TM) padotībā esošās iestādes, nosaka 2013.gada 31.maija TM iekšējie noteikumi Nr.1-2/13 „Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra elektronisko pakalpojumu izmantošanas kārtība”.

Datu saņemšanu XML formātā pirms vienošanās/sadarbības līguma noslēgšanas iespējams izmēģināt testa režīmā. Lai saņemtu piekļuves rekvizītus testa videi, Iestādei jāiesniedz pieteikums UR. Vēršam uzmanību, ka testa vidē izgūtie dati var būt neaktuāli un sagrozīti, tos nevar izmantot Iestādes funkciju veikšanai un reālu lēmumu pieņemšanai attiecībā uz personām.

E-pakalpojumi IVIS

Pieteikums Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumu saņemšanai produkcijas vidē

Pieteikums Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumu saņemšanai testa vidē

Datu saņemšana XML formātā

Pieteikums Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas servisu piekļuvei produkcijas vidē 

Pieteikums Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas servisu piekļuvei testa vidē

Pakalpojumu apmaksa

Valsts un pašvaldību iestādēm informācija no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem standartizētā apjomā, kas nepieciešama to funkciju veikšanai, ir pieejama bez maksas.